Tüzük

İLAHİYAT ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

MADDE 1- DERNEĞİN ADI:
İlahiyat Araştırmaları Derneği
MADDE 2 – DERNEĞİN MERKEZİ:
Derneğin merkezi Üsküdar İstanbul olup şubesi yoktur.

MADDE 3: AMAÇ
Toplumun Sosyal, kültürel ve bilimsel yönlerden gelişmesine yardımcı olmak, sosyal bilimler ve ilahiyat bilimleri alanında bilimsel araştırmaları temin ve teşvik ile uzman kişilerin yetiştirilmesine, böylece ülkemizde sosyal gelişme ve dengenin tesisine katkıda bulunmaktır.
DERNEĞİN FAALİYETLERİ
Madde 4.
Dernek, Tüzüğün 3. maddesindeki amaçları gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetleri yapar:
a) Toplumun milli, manevî, dini, ahlaki ve kültürel açıdan karşılaştığı problemlerin çözümüne yönelik seminer, konferans ve çeşitli etkinlikler tertip edip bunları yayınlamak ve kamuoyu ile paylaşmak,
b) Ortaöğretim öğrencilerinin Yükseköğretime hazırlanmasını temin için, kurslar, seminerler, konferanslar, paneller düzenlemek. Ortaöğretim kurumlarında öğrencilerin geleceğe ve mesleklere hazırlanması çalışmalarında okul yönetimleri ile işbirliği yapmak.
c) Ortaöğretim, Yükseköğretim önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin tahsil yapmalarını temin için imkanlar hazırlamak, onlara her türlü ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak,burs vermek,
d) Her seviyeden öğrencilerin ve araştırmacıların yurt içi ve yurt dışında pratik uygulama, ihtisas ve bilimsel araştırmalar yapmalarını teşvik etmek, onları yurt dışına göndermek, yurt dışındakilere maddi imkan sağlamak,
e) Ortaöğretim ve Yükseköğretimin her seviyesine yönelik öğrenci yetiştirilmesine katkı sağlamak, kütüphane kurmak, yurt açmak, öğrencilerle öğretim elemanlarını ve öğretmenleri bir araya getirici faaliyetler yapmak, kütüphane ve kitap kulübü oluşturmak, yabancı dil çalışmalarını teşvik etmek, çeşitli kurslar düzenlemek, internet sitesi kurmak,
f) Yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası bilimsel çalışmaların yayımlanması, dağıtılması ile ilgili ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak, bu çalışma ve yardımlara uygun fiziki şartları oluşturmak.
g) Bilimsel kurs, seminer, konferans, sempozyum, panel, açık oturum, ödüllü/ödülsüz yarışmalar vb. düzenlemek, sergiler açmak, kermesler düzenlemek; film, video, tiyatro ve benzeri etkinliklerde bulunmak,
h) Konusunda ihtisas sahibi olan kişilere, her türlü ilmi, dini, tarihi, sosyal, kültürel ve ekonomik sahalarda araştırmalar, anketler, kamuoyu araştırmaları, telifler, tercümeler yaptırmak, bu çalışmaların sonuçlarını basılı-sesli-görüntülü yayınlar halinde yayınlamak,
i) Amaçları doğrultusunda her türlü hizmeti sunabilmek için vakıflar, araştırma merkezleri, eğitsel, tıbbi, istişari vb. birimler kurmak ve işletmek, bu faaliyetler için gerekli personeli istihdam etmek ve yetiştirmek,
j) Bilimsel neşriyat, kitap, dergi, broşür, her türlü süreli-süresiz basın yayım, kültürel, eğitsel sayfalar, köşeler, radyo, TV istasyonları için programlar; üyelerine ve halka yönelik özel video, sinevizyon, multivizyon ve benzeri programlar hazırlamak ve bunları organize etmek,
k) Dernek merkezinin ve şubelerinin faaliyetlerini yürütmek için her türlü taşınır ve taşınmaz mal edinmek, kiralamak, onları kiraya vermek, işletmek, satmak ve bağışlamak,
l) İl ve ilçelerde şubeler açmak,temsilciler tayin etmek, dernek hizmetlerinde ücretli personel çalıştırmak, taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurmak, işletmek ve inşaat yaptırmak,
m) Ağaçlandırma ve hatıra ormanı faaliyetlerinde bulunmak,
n) Kitap okuma salonları, spor salonları, ana okulu, ilköğretim okulları, lise ve dengi okullar, pansiyon, misafirhane vb açmak,
o) Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğrenim Kurumlarında okutulan derslere yönelik takviye kurslar düzenlemek, ( lisan, bilgisayar, daktilo…vb.) daimi kurslar açmak,
p) Muhtelif sosyal grup ve topluluklar arasında kültürel faaliyetleri yaygınlaştırmak için toplantılar, yurtiçi ve yurtdışı geziler, ziyaretler ve sohbetler tertip edip sergiler açmak,
q) Fert ve toplum sağlık ve sosyal durumları ile ilgilenmek, dernekçe muayene ve tedavilerini yaptırmak, bu amaçla dispanserler açmak, uzman ve mütehassıs hekimler görevlendirmek, ilaç yardımında bulunmak, rehberlik ve danışmanlık merkezleri açmak,
r) Faaliyet gösterdiği çevredeki insanların yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek ve her türlü sanatsal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak,
s) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak onlarla yardımlaşmak, özelikle yetim, öksüz ve yoksul öğrencileri eğitim amacıyla yurt dışına göndermek veya yurt dışından öğrenci getirmek,
t) Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
u) Yarışmalar, müsabakalar, şenlikler ve anma günleri düzenlemek, çeşitli sportif faaliyetler düzenlemek ve turnuvalar tertip etmek,
v) Toplumsal kaynaşma ve beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, iftarlar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
y) Amacı doğrultusunda çalışan kuruluşlarla işbirliği yapmak,
z) Yardım toplama kanunu ile bu ana tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağışlar ile koşullu koşulsuz vasiyetleri kabul etmek.

MADDE 4- DERNEĞİN KURUCULARI
S.N. ADI SOYADI TABİYETİ MESLEĞİ ADRESİ
01 Halil ALDEMİR T.C. DOKTARA
ÖĞRENCİSİ KÜPLÜCE MAH.ÜRKMEZ SK.NO:11/3 ÜSKÜDAR
02 M.NACİ CANBAY T.C. EMEKLİ ÖĞRETMEN KİRAZLITEPE MAH.ÖZEL SK.NO:8 ÜSKÜDAR
03 FARUK SALMAN T.C. ÖĞRETMEN LİBADİYE CAD.ÜSTÜNKAN BLOK,NO:17/B-15 BULGULU-ÜSK.
04 SERVET BAYINDIR T.C.
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ G-47SK.1/3 ÇUBUKLU BEYKOZ
05 SELAHADDİN TİMUR T.C. SÖZLEŞMELİ
İŞÇİ KÜPLÜCE MAH.ÜRKMEZ SK. 6/3 ÜSKÜDAR
06 HARUN ÖĞMÜŞ T.C. SERBEST MESLEK İCADİYE MAH.CAMLICA CAD.24/3 ÜSKÜDAR
07 MEHMET AKİF CAN T.C. ÖĞRENCİ PALANDÖKEN SK.ÖMER AKÇAY APT.NO:12/7 ÜSKÜDAR

MADDE 5- DERNEĞE ÜYE OLMA VE ÜYELİKTEN ÇIKMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ
a)ÜYE OLMA ŞART VE ŞEKİLLERİ
Dernekler Kanununun öngördüğü koşulları taşıyan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimsemiş ve bu amaç doğrultusunda çalışmayı kabul etmiş kanunların kısıtlılık kapsamına almadığı her gerçek kişi , derneğeüye olma hakkına sahiptir. Üye olmak isteyen gerçek kişi başvuru formu ekinde ,dernek yönetim kurulunun uygun göreceği belgeleri eklemek zorundadır.
Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok 30 gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
15 yaşını doldurmuş,kendi isteği ve velisinin rızası ile mahkemece ergin kılınanlar, 18 yaşını doldurmayıp ta evlenmeye ergin olmak,
Yabancılar için Türkiye’de oturmak hakkına sahip olmak,
Derneklere üye olmaları yasaklananlar, dernek ödentilerini ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar ile özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernekler Kanununun ilgili Maddelerinde belirtilen koşullarda olanlar derneğe üye olamazlar.
Hiç kimse , bir derneğe üye olmaya ve hiçbir dernekte üye kabul etmeye zorlanamaz.

b) ÜYELİKTEN ÇIKMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ
1-Kendiliğinden :
Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin
dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.
2-Çıkma :
Hiç kimse , dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye altı ay önceden yazılı
olarak bildirmek kaydıyla , dernekten çıkma hakkına sahiptir.

3-Çıkarılma :
Yıllık ödentilerini yıl içinde ödemeyenler ve genel kurula mazeretsiz katılmayanlaryönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkartılır. Ana tüzüğe ve bu tüzüğe uygun kararlara aykırı hareket edenler ise araştırmaya müteakip yönetim kurulunca değerlendirilir.
Gösterilen sebeplerden dolayı, çıkarma kararına bu sebeplerin haklı sayılamayacağı iddiasıyla itiraz edilemez. Ancak yukarıda belirtilen sebeplerden başka sebeplerle çıkartılan üye, bu çıkarma kararına, haklı sebep bulunmadığı ileri sürerek itiraz edilebilir.

c) ÜYELERİN HAKLARI
1-Eşitlik hakkı :
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek üyeleri arasında dil, ırk, renk,
cinsiyet , din ve mezhep , aile,zümre ve sınıf farkı gözetlenemez, eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapılamaz.
Her üyenin, faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.
Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek mal varlığında hak iddia edemez.
2-Oy hakkı :
Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır., üye oyunu şahsen kullanmak
zorundadır. Onursal üyelerin seçme, seçilme ve oy hakkı yoktur.
3-Ödenti verme borcu :
Dernek üyelerinin yıllık ödentileri tüzükte belirtilmiştir. Üyeler bu ödentilerini
vermek zorundadırlar.
Onursal üyeler ödenti vermek zorunda değildirler, kendi isteklerine bırakılmıştır.
4-Diğer hükümler
Üyeler, dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler.
Her üye, derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

d) ÜYELİK TÜRLERİ

1-Asli Üye: Dernekler Kanununun öngördüğü koşulları taşıyan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimsemiş ve bu amaç doğrultusunda çalışmayı kabul etmiş herkes dernek asil üyeliğine giriş formunu dolduru, yıllık üye aidatını ödeyerek derneğe asil üye kabul edilip, üye kayıt defterine kayıt edilir.
Üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu
ile haklardan yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak, yükümlülükleri ise; özel ve genel kurul toplantılarına katılmak, ödentilerini zamanında ödemek, amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini içerir.Üye zorunlu ödentilere eşit olarak katılır, dernekten çıksa veya çıkarılsa, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.
2- Onursal Üye : Derneğe amaç ve hizmet konularına sevgi ve saygıları
bulunanlar arasında yönetim kurulunun kararı ile belirlenen Onursal nitelikli üyelerdir. Onursal üyelerin maddi yönden ziyade manevi yönlerden faydalanılır. Aidat ve bağış vermeleri tamamen kendi isteklerine bağlıdır. Bu üyeler görüş bildirebilir. Çalışmalara katkılar yapabilir.
e) ÜYELİKTEN ÇIKARILMA İŞLEMLERİNE İTİRAZ
Dernek Yönetim Kurulu, üye hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptırıp üyenin de savunmasını aldırdıktan sonra üyelikten çıkarma kararını çoğunluk oyu ile verir, yazılı olarak üyeye bildirir. Üye aidatını en geç genel kurula bir ay kalaya kadar ödemeyenler, dernek amacına aykırı faaliyette bulunan ve haksız yere yönetim kurulunu kötüleyici faaliyette bulunanlar yönetim kurulu kararı ile dernek üyeliğinden çıkarılırlar.
Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı, bildirim tarihinden başlamak üzere kanuni süre içerisinde Dernek Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurula itiraz edebilir. İtiraz, ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder.
Üyenin, süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurulda reddedilmesi halinde dernek yönetim kurulu üyenin kaydını siler. Çıkarılan üyenin Genel Kurul tarihinden başlamak üzere bir ay içinde alınan karara karşı mahkemeye başvurma hakkı saklıdır.
Ölen üyenin dışında ayrılan yada çıkarılan üyenin tüm ödenti borçları ödenmediği takdirde Dernek Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.
MADDE :6 GENEL KURULUN TOPLANMA ŞEKLİ, ZAMANI VE DERNEK ORGANLARI
a ) GENEL KURULUN TOPLANMA ŞEKLİ
Dernek genel kurulunun toplantıya çağrılmasında uygulanacak yöntemler aşağıda belirtilmiştir.
Dernek Yönetim Kurulu, genel kurula katılma hakkına sahip üyeler çizelgesini saptar ve toplantı gününden en az 15 gün önce, toplantının tarihi, yeri ve zamanı ile birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci toplantının ne zaman yapılacağını yönetim kurulunca dernek üyelerine gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır.
İlk toplantıda, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hariç genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunan dernek üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanılır.
İkinci toplantı, yeter çoğunluk aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve genel kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.
Genel Kurul toplantısı birden çok geri bırakılamaz. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci toplantı çağrı esaslarına göre yeniden çağrılır.

b ) OLAĞAN GENEL KURUL ZAMANI
Derneğin olağan genel kurul toplantısı, dernek merkezinin bulunduğu ilde, İKİ YILDA BİR OCAK ayında toplanır .

c) DERNEĞİN ORGANLARI
1-Genel Kurul
2-Yönetim Kurulu
3-Denetleme Kurulu

d )GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ
Genel Kurula katılacak üyeler,Yönetim Kurulunca düzenlenen Genel Kurul Üyeleri Çizelgedeki adları karşısına imza atıp Genel Kurul Giriş Kartı almak suretiyle toplantıya girebilirler. İmzalanan çizelgeye göre genel kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı ve karar yeter sayıları,Dernek Başkanı ile Sekreter tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.
Genel Kurul ,Sekreterin çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Dernek Başkanı ya da Başkan Yardımcısı tarafından açılır ve genel kurulu yönetmek üzere oluşturulacak Divana bir başkan ,bir başkan yardımcısı ,bir sekreter seçebilirler.
Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az 1/10’u tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen ve gündem maddeleri ile ilişkili konuların gündeme konulması zorunludur.
Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı olup oyunu kendisi kullanmak zorundadır.
Genel kurulda karar yeter sayısı ,genel kurula katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Ancak ana tüzük değişikliği ile derneğin feshine ilişkin kararlar toplantıya katılan üyelerin 2/3’nün çoğunluğu ile alınması zorunludur.

e ) OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
Olağanüstü genel kurul, Olağan genel kurul toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olmayacak ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlayacak önemli ve zorunlu konularda , aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca yönetim kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.
Olağanüstü genel kurul toplantısı , olağan genel kurul toplantısındaki yönetim ve ilkeleri ne göre yapılır.
MADDE 7- GENEL KURULUN GÖREVLERİ, YETKİLERİ, OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ
Genel kurul derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır,tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları , ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3çoğunluğuyla alınabilir.

Mevcut kanunlar ile Dernek ana tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak ,
Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği , gelir ve gider çizelgelerini görüşüp onaylamak
Çalışma dönemi yönetim , denetleme ve disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek
Geçen çalışma dönemine ilişkin yönetim kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini; denetleme ve yönetim kurulu raporlarını görüşüp karara bağlamak, yönetim kurulu üyelerini aklamak,
Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin yönetim kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak,
Dernek üyeliğinden çıkarılanların , yönetim kurulu kararlarına karşı sürelerinde yaptıkları itirazları hakkında karar almak,aynı amaca yönelik federasyon ve konfederasyonlara katılmasına karar vermek.
Derneğe taşınmaz mal satın alınması ya da satılması konularında yönetim kuruluna yetki vermek,
Derneğin uluslararası çalışmalarda bulunması, yurt dışındaki kuruluşlara katılması ya da bunlarla işbirliği yapmak için yönetim kurulunun yaptığı öneriler hakkında karar almak,
Şube veya şubeler açılmasına veya kapatılmasına karar vermek,
Derneğin malvarlığının dağıtılmasına karar vermek,
Gerekli diğer konularda karar vermek,
MADDE 8- YÖNETİM VE DENETİM KURUMLARININ GÖREV VE YETKİLERİ , NE SURETLE SEÇİLECEĞİ , ASİL VE YEDEK ÜYE SAYILARI

a) YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ
Derneğin yetkili yönetim organı bulunan yönetim kurulunun oluşum biçimi aşağıda belirtilmiştir.
Yönetim kurulu, iki yıllık süre için seçilmiş (7) asıl ve (7) yedek üyeden oluşur. Seçimlerden önce genel kurul , yönetim kurulu asıl ve yedek üye sayısını saptar
Dernek organlarındaki değişiklik , değişikliği izleyen 30 gün içinde mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür.
Yönetim kurulu üye sayısı,boşalmalar sebebiyle üye tam sayısının yarısının altına düşerse genel kurul ,kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa ,üyelerden birinin istemi üzerine ,sulh hakimi,üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlidir.

b ) YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA BİÇİMLERİ
Yönetim kurulunun çalışma ilkeleri aşağıda düzenlenmiştir.
Yönetim kurulu, seçimin yapılmasına müteakip yapacağı ilk toplantıda bir dernek başkanı,bir Başkan yardımcısı, genel sekreter, mali işler, halkla ilişkiler, eğitim, örgütlenme ve diğer konuların sorumlularını seçmek suretiyle görev bölümü yapılır.
Yönetim kurulu en az ayda bir kez toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapılabilir.
Bir dönem içinde üst üste iki kez , özürsüz olarak yönetim kurulu toplantılarına katılmayan yönetim kurulu üyesi ,yönetim kurulu kararı ile kuruldan ayrılmış sayılır.
Yönetim kurulunun toplantı yeter sayısı ,üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ve karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur.
Yönetim kurulu zaruri haller dışında, ayda bir toplanarak çalışmalarını yapar.

c) YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Yönetim kurulu, derneğin yürütme ve temsil organıdır; bu görevini kanuna ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir.
Türk yasaları ve bu ana tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak; genel kurul kararlarını uygulamak ,
Derneği ,dernek başkanı aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer üyelere de yetki vermek , bu yetki yönetim kurulunca , üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilebilir.
Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği , gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak ve genel kurulca onaylandıktan sonra uygulamak,
Geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini hazırlamak ,
Dernek başkanının önerisi üzerine , üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve hizmet konularından uzaklaşan; bu ana tüzük hükümleri ve genel kurul kararlarına aykırı hareket eden , aykırı söz ve eylemlerde bulunan üyeler hakkında gereken cezaları vermek,
Genel kurul toplantılarının tarihini, saatini , yerini ve gündemini saptamak; üyelere duyurmak,
Danışma kurulu üyelerini seçmek ve önerileri ile dilekçesi hakkında karar vermek,
Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak çalışma gurupları ya da komiteler kurmak ve raporları hakkında gereken kararları almak.
Derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve gerektiğinde işlerine son vermek,
Genel kurul kararını müteakip ortaklık, iktisadi işletme, yardımlaşma sandığı kurulmasına ya da kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek,
Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin tasarılar hazırlamak,
Genel kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere bildirmek,

Toplantı gününden itibaren 30 gün içerisinde dernek zorunlu organlarına seçilenlerin bağlı bulunduğu yerin en büyük mülki idare amirliğine bildirmek.
Geçen çalışma dönemi sorumlusu yönetim kurulundan görevi ve bilanço gereği Dernek malvarlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi yönetim kuruluna teslim etmek ,
Genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda şube veya şubeler açılacak yerlerde, şube kurucularını tayin etmek ve onlara şube açmaları için onay vermek,
Gerekli diğer işlem ve uygulamaları yapmak,
d)DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ
Derneğin denetiminden Denetleme kurulu sorumlu bulunmaktadır. Denetleme kurulunun oluşumu ve çalışma ilkeleri ile ilişkili hükümler aşağıda belirtilmiştir.
Denetleme kurulu , genel kurulda gizli oyla üç yıl için seçilmiş (3) asıl ve (3) yedek üyeden oluşur,
Denetleme kurulu, seçimi müteakip kendi arasında görev bölümü yapar.
Denetleme kurulu gerek gördüğü zamanlarda toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı ikidir.
Denetleme kurulu; derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde yapacağı inceleme sonuçlarını, dilek ve önerilerini yönetim kuruluna bildirmek; yönetim kurulunca hazırlanan çalışma dönemi programı ile yıllık bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgelerinin görüşüleceği yönetim kurulu toplantısında hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek, yönetim kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgeleri hakkındaki incelemelerini bir raporla kurula sunmakla görevli ve yetkilidir.
e) DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ
Denetleme Kurulu, derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdüreceği çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığı, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre 6 ayı geçmeyen aralıklarda olağan, gerek gördüğü zamanlarda olağanüstü olarak derneği denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların , dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
MADDE 9–ÜYELERİN ÖDEYECEKLERİ YILLIK ÖDENTİ MİKTARLARININ BELİRLENME ŞEKİLLERİ

a) YILLIK ÖDENTİ Üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu ödenti olup aylık 10 YTL yıllık 120 YTL dir.
b) DERNEĞİN GELİRLERİ
Üyelerin yıllık ödentileri
Derneğin kuracağı iktisadi işletmelerden elde edilen gelirler.
Yayınlar, temsil,sergi,kermes,spor yarışması, gezi konferans ve benzeri etkinliklerden sağlanan gelirler
Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler
Bağış ve yardımlar
Kurslar, kamplar seminerler ve eğitim etkinliklerinden sağlanan gelirler
Her türlü koşullu ya da koşulsuz bağış ,vasiyet ve yardımlar.
Ortaklıklar, iktisadi işletmeler ve lokal gelirleri,
2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu doğrultusunda elde edilen gelirler ve diğer gelirler.
c) GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ
Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklanma süresi beş yıldır.
Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır.İşletme usulüne göre bir asil bir kopya, bilanço usulüne göre ise bir asil iki kopyalı alındı belgesi bastırılır. Alındı belgeleri sayman üye tarafından bir tutanakla matbaadan teslim alınır. Bu alındı belgesini basan matbaa ise 15 gün içerisinde mülki idare amirliğine basmış olduğu alındı belgelerini bildirir. Düzenleme sırasında hata yapılması halinde, hatalı belge yaprağı ödemede bulunan kimseye verilmez. Asil ve koçan yaprakların üzerine iptal ibaresi yazılıp her ikisi koparılmadan ciltte bırakılır.
Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek dernek başkanı tarafından onaylanmasını müteakip bir örneği ilgili kişiye verilir ve bir örneği dosyada muhafaza edilir bir örneği ise dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesinin süresi , yönetim kurullarının görev süresi ile sınırlıdır. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca 15 gün içinde dernekler birimine bildirir.
Dernek hizmetleri gönüllüler veya yönetim kurulu kararı ile göreve başlatılan ücretliler aracılığı ile yürütülür. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir. Verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar genel kurul tarafından tespit olunur. Yönetim ve denetleme kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenemez. Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarları genel kurul tarafından tespit olunur. Yönetim kurulu ayda bir kez olağan ve gerek gördüğü zamanlarda olağanüstü toplanır. Dernek zorunlu organlarında görev alan üyeler ile büro personelinin ücretlerine yönetim kurulunun alacağı karar oranında artış yapılır.
DERNEK ZORUNLU ORGANLARINDA GÖREV ALANLARA ÖDENECEK ÜCRET MİKTARLARI
Amaca uygun tüm giderlerle , beslenme, sağlık ,barınma, ulaşım, eğitim ,ödül ve benzeri konularda tüm harcamalar , yönetim kurulu kararı ile yapılır. Bu harcamaların yasal belgelere bağlanması zorunludur.
Dernek kasasında bulundurulacak para miktarı ,ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir. Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili kişiler , tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin bankadaki hesabına yatırırlar. Derneğin çalışma dönemi bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Yeni kurulan derneğin hesap dönemi kuruluş tarihinde başlar 31 Aralık’ta sona erer.
Dernek yönetim kurulu başkanı, her takvim yılının ilk dört ayı içinde bir önceki yıla ait dernek beyannamesini mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdür.

MADDE : 10- DERNEĞİN TUTMAK ZORUNDA OLDUĞU DEFTERLER
03.09.2002 tarih ve 4721 sayılı kanuna dayanılarak çıkartılan yönetmeliğin 4. ve 5. Maddesi gereğince her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak vergi usul kanunu uyarınca Maliye Bakanlığınca belirtilen değer oranını aşması halinde bilanço esaslarına göre, değeri aşmaması halinde ise İşletme esaslarına göre defter tutulur.
a) İşletme Hesabı Esasına Göre
1-Üye kayıt defteri
2-Karar defteri
3-Gelen ve giden evrak kayıt defteri
4-Demirbaş Defteri
5-İşletme hesap Defteri
6-Alındı Belgesi kayıt defteri
Bu defterler İl Dernekler Müdürlüğünce veya noter tasdik edildikten sonra kullanılır. Bu defterlerin sayfaları bitinceye kadar devam edilir, ara tasdiki yapılmaz. İşletme esasına göre kayıt tutulduğu için yıl sonrasında İşletme Hesabı Tablosu düzenlenir.
Bilanço Hesabı Esasına göre
1-Üye kayıt defteri
2-Karar defteri
3-Gelen ve giden evrak kayıt defteri
4-Büyük defter
5-Envanter defteri
6-Yevmiye defteri
7-Alındı belgesi kayıt defteri
Bu defterler,İl Dernekler Müdürlüğünce veya noter tasdik edildikten sonra
kullanılır. Bu defterlerin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Yıl sonunda Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esas alınarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutmakta iken üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşerse , takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönebilir.

MADDE : 11- DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ
Dernek, kendi yıllık bütçesine göre yönetim kurulu borçlanma yapabilir. Kanunların ön gördüğü biçim ve miktarda borçlanma yapılır. Uzun vadeli borçlanma altına girilemez, derneğin menfaati her zaman ön planda tutulacağından , fazla miktarda borçlanma yapılamayacağı gibi, fazla borçlanmadan dolayı da dernek zor durumda bırakılamaz ve zarara uğratılamaz.

MADDE 12 DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKLİ
Derneğin iç denetimi genel kurul, yönetim kurulu veya denetleme kurulu tarafından yapılabileceği gibi , bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması , denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacağından derneğimizin iç denetimi ilk etapta denetleme kurulu tarafından yerine getirilir. Gerek görülen hallerde ise diğer organ ve kurumlarca yaptırılır.

MADDE 13 – TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde 2/3 katılım ile toplanır. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz, toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Ancak tüzük değişikliği kararı genel kurula katılan üyelerin (2/3) oy çoğunluğunun kararı ile değiştirilir. Dernek tüzüğünde yapılan değişiklik , değişikliğin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen 30 gün içerisinde genel kurul sonuç bildirim evrakları ile birlikte mülki idare amirliğine bildirilir.
MADDE 14- DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞINININ TASFİYE ŞEKİLLERİ
a) feshi
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun derneğin feshi hallerinde 2/3 katılım ile toplanır.İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Ancak derneğin fesih kararı genel kurula katılan üyelerin (2/3) oy çoğunluğunun kararı ile olur

b) Tasfiyenin dernek tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılması
Derneğin genel kurul kararı ile feshedilmesi veya kendiliğinden sona erdiği durumlarda derneğin mal varlığı GENEL KURUL KARARI İLE BELİRLENEN yere verilir. Genel kurulda fesih kararının alınmasını müteakip, derneğin para ve haklarının devri son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum 7 gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağı eklenmesi zorunludur.

c) Tasfiyenin mahkeme kararı ile yapılması
Tüzükte tasfiyenin ne şeklide yapılacağının genel kurulun kararına bırakıldığı halde, genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanmamış veya son yönetim kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri yapılmamışsa, yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para ve mal ve hakları , mahkeme kararıyla bulunduğu ildeki amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip DERNEĞE devredilir. Para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasına müteakip , durum ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.

MADDE 15- GEÇİCİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ
Dernek ilk genel kurul toplantısını yapıp zorunlu organlarını oluşturuncaya kadar dernek iş ve işlemlerini yürütmek ve yetkili yerlerden dernekle ilgili tebligat almaya aşağıdaki görev taksimatı yapılan üyeler bu hizmetleri yürütür.

SIRA NO ADI SOYADI GÖREVİ
01 HALİL ALDEMİR BAŞKAN
02 M.NACİ CANBAY BAŞKAN YARDIMCISI
03 SELAHADDİN TİMUR MUHASİP
04 SERVET BAYINDIR SEKRETER
05 FARUK SALMAN KURUCU ÜYE
06 HARUN ÖĞMÜŞ KURUCU ÜYE
07 MEHMET AKİF CAN KURUCU ÜYE

MADDE 16- TÜZÜKTE BULUNMAYAN HÜKÜMLERDE
Bu tüzükte bulunmayan hükümlerde 5253 sayılı Dernekler Kanunu 4721Sayılı Türk Medeni Kanunu, 4778 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hükümleri fiilen uygulanır.

HALİL ALDEMİR M.NACİ CANBAY SELAHADDİN TİMUR

SERVET BAYINDIR FARUK SALMAN HARUN ÖĞMÜŞ

MEHMET AKİF CAN