Seminerler
  1. SEMİNERLER
  1. a)Genel Bilgi:

İLADER faaliyetlerinin esasını seminerler oluşturmaktadır. Seminer konuları İlahiyat fakültelerindeki Temel İslam Bilimleri Bölümünde okutulan dersleri kapsar.

Bunlar Kur’an (Kur’an’a Giriş, Kur’an’ın Ana Konuları, Kur’an Kavramları), Arapça (Sarf, Nahiv, Metin, Pratik),Tefsir (Usül, Metin), Hadis (Usül, Metin), Fıkıh (Usul, Füru’, İlmihal) ve İngilizce’den oluşmaktadır.

Seminerler her biri alanında uzman akademisyenler tarafından yürütülmektedir.

İLADER’in seminerlerinde klasik ve modern metodlar paralel olarak takip edilir. Buradaki hedef, katılımcıların klasik ve modern metinlere aynı seviyede vukufiyet kazanmalarıdır. Bunu gerçekleştirmek için modern metinlere ek olarak klasiklerden her bilim dalına ait kitaplar basitten ağıra doğru belli program çerçevesinde okutulmaktadır.

İLADER programlarını istikrarlı şekilde devam edip tamamlayan katılımcıların büyük çoğunluğu çeşitli fakültelerde Yüksek Lisans programlarına kayıt olmakta, bir kısmı ise MEB yahut Diyanet İşleri Başkanlığı gibi kurumlarda görev almaktalar.

Seminerler İLADER’in Bağlarbaşı Merkez ve Fatih Ek Hizmet binasındaki donanımlı salonlarda yürütülür.

  1. b)Seminerlere Katılım Şartları:

Seminerler ücretsizdir.

Seminerlere İlahiyat Fakülteleri öğrencileri kabul edilmektedir.

Öğrenciler başvuru önceliği, puan durumu, ilgili bilim dallarındaki birikimi, fakültedeki sınıfı, devam arzu ve iradesi vb. ölçütlere göre kabul edilmekte ve seviyelerine göre yerleştirilmektedir.

Seminerlere devam zorunlu olduğundan sıkı takip söz konusudur. Mazeretsiz olarak %10’dan fazla devamsızlık yapan katılımcının kaydı silinir.

Sınıf içi çalışmalara iştirak, ödevleri yapmak ve belli aralıklarla yapılan sınavlardan başarılı olmak esastır.

Seminerlere katılım başvuruları genelde her eğitim öğretim yılı başında olmaktadır.

Seminerlerde kur sistemi uygulanmakta, başarılı olamayanlar bir üst kura kabul edilmemektedir.

Kur’ân’a Giriş

Bu seminerde, Kur’ân ayetleri ışığında Kur’ân’ın indiği zemin anlaşılmaya çalışılmakta, böylelikle doğru bir manaya ulaşmak hedeflenmektedir.

Bu vasatı anlatan ayetler itikadî, içtimaî ve iktisâdî ana kategorileri altında spesifik başlıklarla ele alınarak detaylı Kur’ân okumaları yapılmaktadır.

Kur’ân’ın, kendi indiği döneme ait bilgilere ilaveten Tefsir, Hadis, İslam Tarihi gibi disiplinlerin konuya dair verilerine de başvurulmaktadır.

Ayrıca, katılımcıların Kur’ân’ın içeriğine vukûfiyet kazanması gayesiyle, “Temel Kur’ân Bilgisi” adlı ek bir çalışma da, bu seminerle eşzamanlı olarak yürütülmektedir.

Bu çalışma, önceden belirlenen Kur’ân bölümlerinin -seminer saati dışında kalan zamanlarda- herhangi bir mealden okunmasından ibaret olup; her okuma sürecini müteakip, çoktan seçmeli sorulardan müteşekkil bir imtihan ile, katılımcıların ilgili bölüme dair bilgileri, yorum ve bilgi üretim gücü değerlendirilmektedir.

Kur’ân Kavramları

Kur’ân, kendine mahsus kavramlara ve bu kavramların birbiriyle anlam ilişkilerinden oluşan kavram ağına sahiptir.

Kur’ân’ın doğru anlamına ulaşmak; bu kavramları bilmeğe, Kur’ân’ın kavram ağına hâkim olmaya mütevakkıftır.

Hemen hemen her tefsir Kur’ân kavramlarına dair gerek kısa gerekse uzun izahatta bulunmakla birlikte, Tefsir tarihinde Kur’ân kavramlarına münhasır sözlükler de telif edilmiştir. Rağıb Isfehânî (v. 502)’nin Müfredât’ı, Semîn Halebî (v. 756)’nin, Umdetü’l-Huffâz’ı bunlardan sadece birkaçıdır.

Bu seminerde, Râğıb Isfehânî’nin Müfredât’ı başta olmak üzere muhtelif Kur’ân kavramları sözlükleri, tefsirler ve müstakil çalışmaların, ilgili kavramın anlam yelpazesine dair verdiği bilgiler işlenmekte, ardından araştırmaya konu olan kavramın geçtiği ayetler bu anlam yelpazesine göre tasnif edilerek şümullü bir okuma yapılmaktadır.

Tefsir

Tefsir tarihindeki binlerce ciltlik eser Kur’ân metninin izahı için yazılmıştır.

Bu seminerde, gerek bu tefsirlerden biri seçilerek gerekse sure bazında muhtelif tefsirler derlenerek okumalar yapılmaktadır.

Bu sayede ayetlerin manasına derinlemesine nüfuz edilmesine, ayrıca müfessir(ler)in tefsirdeki metodunun kavranılmasına çalışılmaktadır.

Hadis ve Usûlü

Söz, fiil ve takrir bakımından Hz. Peygamber’e isnad edilen sözler için kullanılan “hadis” lafzı; bu sözleri toplayan ve değerlendirip kritik eden bir disipline de ad olmuştur.

Kur’ân’ı hayatına en iyi şekilde uygulayan ve bu hususta bizlere Kur’ân tarafından referans gösterilen Hz. Peygamber’in, tarih boyunca aktarımına titizlikle hassasiyet gösterilen hadislerini bilmek, Kur’ân’ın ne dediğini/ne demek istediğini bilmek açısından da son derece önemlidir.

Bu seminerde, hadis koleksiyonlarından gerek biri seçilerek gerekse konu bazında muhtelif koleksiyonlardan okumalar yapılmakta; hadis alanındaki literatür ve ıstılahlara vukûfiyet açısından da hadis usulüne dair muhtelif eserler takip edilmektedir.

Arapça

Arap dilini bilmek; Kur’ân’ı anlamak, Temel İslam Bilimleri’ne dair telif edilen eserleri okumak ve ilgili disiplinlerde derinleşebilmenin ilk şartıdır. Bu sebeple, İslâm’ın ilk dönemlerinden itibaren Arapça’nın gramer ve kelime bilgisine dair pek çok eser telif edilmiş, bu dili öğretmeye dair çeşitli usuller geliştirilmiştir.

Bu seminerde, Arapça’nın kelime bilgisi: sarf, cümle yapısı: nahv ve hitap sanatları: belağata dair kaleme alınan eserler hem klasik hem modern usullerle takip edilmekte, katılımcıların Temel İslam Bilimleri’ne hâkimiyetini sağlayacak bu alet ilimler etraflıca işlenmektedir.

Fıkıh ve Usûlü

Fıkıh müçtehitlerin şer’î delillerden içtihat yoluyla çıkardıkları şer’î-amelî hükümlerden oluşan bilgiler topluluğu şeklinde tanımlanır.

Amelî ahkâma hasredilen bu çabanın kurumsallaşmış ürünleri olan pek çok amelî-mezhep tarihteki yerini almıştır. Bu mezheplerin görüşlerini bilmek, takip ettikleri metodolojiyi kavramak İslâmî ilimlerle ilgilenen hemen herkes için gereken bir uğraştır.

Bu seminerde çeşitli mezheplerin görüşlerini ve usullerini inceleyen eserler merkezinde, güncel şer’î-amelî hususlar İslâm’ın temel kaynaklarına müracaatla ele alınmaktadır.

Böylece katılımcıların, tarihteki bu çeşitliliğe dair bilgi ve birikimleri artarken; Kur’an ve sahihi Sünnet temelinde güncel dînî meselelere dair nasıl çözüm yolları geliştirebileceklerini öğrenmektedirler.

İngilizce

Günümüzde her ilahiyatçının Arapça’ya ilaveten bir Batı dilini bilmesi zorunluluk halini almıştır. Çünkü iletişim imkânlarının gelişmesiyle dünyamız bir köy haline gelmiş, Müslümanlara dinlerinin sahih bilgilerini tüm insanlığa ulaştırma imkânı ortaya çıkmıştır. Bu da İngilizce başta olmak üzere en az bir Batı dilini bilmekle ancak gerçekleşebilmektedir.

Ayrıca akademik alanda ilerlemek isteyen her bilim insanı adayının sınavlarda karşılaşacağı temel kriterlerden biri yabancıl dil belgesidir. Bu ihtiyaca cevap vermek üzere, okuma, yazma ve anlama becerisine ek olarak YDS sınavlarından yeterli seviyede başarılı olacak şekilde İngilizce seminerleri düzenlenmekte, katılımcıların bu alandaki eksikleri giderilmeye çalışılmaktadır.